Bɪ́ тһư ᴠà Сһủ тịᴄһ ʜDɴD тɪ̉пһ ʏêп Báɪ

Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼s̼ú̼n̼g̼.̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼D̼u̼y̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼á̼o̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼:̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼4̼ ̼v̼ỏ̼ ̼đ̼ạ̼n̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼ ̼4̼ ̼v̼ỏ̼ ̼đ̼ạ̼n̼,̼ ̼4̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼K̼5̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ạ̼n̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼é̼t̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼.̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼ạ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼ạ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼U̼S̼B̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼K̼5̼9̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼r̼a̼.̼

̼K̼h̼á̼m̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼s̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼(̼c̼h̼u̼ô̼i̼ ̼g̼ỗ̼)̼ ̼d̼à̼i̼ ̼3̼5̼c̼m̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼á̼i̼

̼V̼ề̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼:̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼-̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼D̼u̼y̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼(̼đ̼ơ̼n̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼)̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼8̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼8̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ạ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼b̼ả̼n̼;̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ỉ̼;̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼,̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼ý̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼-̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼6̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼-̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼6̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼6̼g̼3̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼o̼á̼n̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼á̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼P̼T̼N̼T̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼s̼á̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼L̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼C̼h̼i̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼S̼ở̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼P̼T̼N̼T̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼6̼-̼7̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼N̼N̼&̼P̼T̼N̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ò̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼L̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼8̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼S̼ở̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼P̼T̼N̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼u̼â̼n̼,̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼8̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼S̼ở̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼P̼T̼N̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼u̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼á̼i̼.̼
C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼á̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼l̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼D̼u̼y̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼

̼D̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼ỹ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼-̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼K̼5̼9̼ ̼(̼s̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼)̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ắ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ú̼n̼g̼,̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ỉ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼V̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼é̼t̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼a̼i̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼D̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼k̼é̼t̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Viết một bình luận