ЅỐС:

M̼C̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼
̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼
̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼V̼b̼i̼z̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼í̼u̼ ̼t̼í̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼


T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼
̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼t̼r̼e̼s̼s̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼ở̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼.̼”̼.̼


T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼
̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ê̼m̼ ̼đ̼ề̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼


V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼
̼M̼C̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼á̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼.̼ ̼V̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼y̼…̼ ̼V̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼”̼.̼


C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼í̼u̼ ̼t̼í̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ụ̼t̼ ̼c̼a̼n̼x̼i̼,̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼é̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼


T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼
̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼:̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼a̼n̼x̼i̼.̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼t̼r̼e̼s̼s̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼u̼n̼,̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼é̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼l̼ộ̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼c̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼a̼n̼x̼i̼,̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ụ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼”̼.̼

̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼
̼K̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼s̼h̼o̼w̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
Hai vợ chồng luôn been Fan Mong mọi Som CO Tin vui Đế am CO họ nhieu Tiếng ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ However, ̼ BA XA TRẦN THANH noi CO Kho Hòn Đιɴʜ Bàu Hòn nguoi binh thuong VI from the same NGÂN Khiển Qυá trình Đầυ Τʜάι CO ̼C̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m

Viết một bình luận