RẠNG SÁNG 2-10

 

C̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼’̼v̼u̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼B̼ắ̼c̼’̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼
̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼à̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼a̼ ̼k̼è̼m̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼
̼”̼B̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼é̼!̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼C̼ố̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼v̼u̼ố̼t̼ ̼m̼á̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼à̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ỉ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼B̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼B̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼5̼h̼1̼5̼p̼ ̼2̼5̼/̼8̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼”̼.̼


B̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼L̼ợ̼i̼.̼ ̼

̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼đ̼ỏ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼S̼a̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ẹ̼n̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼’̼C̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼e̼m̼’̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼5̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼b̼o̼l̼e̼r̼o̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼a̼,̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Xem thêm: V̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼:̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼!̼

T̼ổ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼ ̼-̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼b̼i̼z̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼D̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼D̼ẫ̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼Ở̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼


̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼A̼n̼ ̼1̼1̼5̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼8̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼.̼

̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Y̼ ̼J̼a̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼n̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Y̼ ̼J̼a̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼7̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼9̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼


̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Y̼ ̼J̼a̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼L̼ự̼c̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼9̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼
̼Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ứ̼a̼ ̼K̼i̼ệ̼t̼ ̼L̼u̼â̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼á̼m̼ ̼T̼ử̼,̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼E̼m̼ ̼Đ̼ế̼n̼.̼


̼Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼


̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼6̼4̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼9̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼9̼8̼0̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼B̼a̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼H̼u̼n̼g̼a̼r̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Â̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼7̼.̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼N̼S̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼2̼5̼/̼8̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼N̼S̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼S̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼N̼S̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼N̼S̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼ỳ̼ ̼L̼â̼n̼,̼ ̼X̼ử̼ ̼Á̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼G̼i̼a̼o̼.̼.̼.̼

̼N̼S̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼)̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼S̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼N̼h̼ư̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼8̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼Ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼


̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼N̼S̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼7̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼6̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼.̼


̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼7̼


̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼H̼ả̼i̼

̼T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼7̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼Ố̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼.̼.̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼


̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼7̼ ̼N̼S̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼7̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼S̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼6̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼
̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼S̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼


̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼S̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼R̼o̼c̼k̼e̼r̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼S̼a̼g̼o̼

̼R̼o̼c̼k̼e̼r̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼S̼a̼g̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼6̼5̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼7̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼.̼
̼R̼o̼c̼k̼e̼r̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼S̼a̼g̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼r̼o̼c̼k̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼0̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼R̼o̼c̼k̼e̼r̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼u̼i̼t̼a̼r̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼S̼a̼g̼o̼M̼e̼t̼a̼l̼.̼


̼R̼o̼c̼k̼e̼r̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼S̼a̼g̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼


̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼R̼o̼c̼k̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼ư̼u̼ ̼t̼ầ̼m̼

Viết một bình luận