C̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼”̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼


C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼
̼N̼gư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼N̼a̼m̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼o̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ ̼ố̼t̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼.̼


̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ủ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ ̼ố̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼i̼ ̼ố̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼m̼ở̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼m̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼


̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼6̼,̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼6̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ị̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼a̼n̼h̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Viết một bình luận