R̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼

Q̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼-̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

L̼ú̼c̼ ̼4̼h̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼4̼h̼2̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼5̼/̼1̼0̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼6̼0̼c̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼9̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼9̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼:̼ ̼9̼8̼H̼5̼-̼2̼8̼6̼8̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼à̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼.̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼H̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

Viết một bình luận