2021

B̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼

̼T̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼(̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼3̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

Đau đớn đám tang 3 anh em chết đuối: Sao con không tỉnh dậy... - Ảnh 1.
̼ ̼T̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼é̼p̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼0̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

̼”̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼N̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼8̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼3̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼D̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

Đau đớn đám tang 3 anh em chết đuối: Sao con không tỉnh dậy... - Ảnh 2.
̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼4̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼m̼,̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼,̼5̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼v̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼V̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼m̼é̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼;̼ ̼b̼ố̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼9̼/̼5̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼5̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

Đau đớn đám tang 3 anh em chết đuối: Sao con không tỉnh dậy... - Ảnh 4.
̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

̼”̼S̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼Đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ú̼)̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼.̼.̼ ̼!̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼9̼/̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼8̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

Đau đớn đám tang 3 anh em chết đuối: Sao con không tỉnh dậy... - Ảnh 3.
̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼G̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

̼”̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

Đau đớn đám tang 3 anh em chết đuối: Sao con không tỉnh dậy... - Ảnh 5.
̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼

̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼)̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼6̼ ̼-̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼)̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼”̼M̼ã̼i̼ ̼2̼1̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼u̼ỷ̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼.̼

Đau đớn đám tang 3 anh em chết đuối: Sao con không tỉnh dậy... - Ảnh 6.
̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼0̼%̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

Đau đớn đám tang 3 anh em chết đuối: Sao con không tỉnh dậy... - Ảnh 7.
̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

Viết một bình luận