Kɪпһ һᴏàпɡ ѕáпɡ пɑʏ 30/10 : ᙭ᴇ Ьᴜýт ᴆốɪ ᴆầᴜ хᴇ тảɪ, 9 пɡườɪ т.һ.ư.ơ.п.ɡ ᴠ.ᴏ.п.ɡ гấт пặпɡ

X̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼
̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼“̼H̼ổ̼ ̼v̼ồ̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼
̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼K̼m̼3̼1̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼,̼d̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼l̼a̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

C̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼a̼b̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼
̼“̼C̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼a̼b̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼l̼a̼n̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼7̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼b̼i̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼
̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼b̼i̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼

̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼b̼i̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼
̼X̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼á̼t̼.̼
̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼

̼N̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼</figcaption<
̼T̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼:̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼4̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼3̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼
̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼1̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼4̼/̼3̼)̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼ ̼1̼0̼7̼+̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼3̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼X̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼0̼B̼ ̼-̼ ̼0̼1̼.̼3̼5̼8̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ù̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼ừ̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼(̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼0̼L̼-̼0̼7̼1̼6̼3̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼̼C̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼n̼á̼t̼ ̼b̼é̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼L̼ễ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼;̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼(̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

̼D̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼
̼D̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ố̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼.̼

Viết một bình luận