ɴ̼һ̼à̼ ̼ѕ̼ư̼ ̼ѕ̼.̼á̼т̼ ̼һ̼.̼ạ̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼т̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼.̼ɑ̼ɪ̼ ̼г̼ồ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼.̼ô̼п̼ ̼х̼.̼á̼ᴄ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ ̼т̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ù̼ɑ̼

M̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼”̼s̼ư̼ ̼h̼ổ̼ ̼m̼a̼n̼g̼”̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼.̼ư̼u̼ ̼s̼.̼á̼t̼,̼ ̼y̼.̼ể̼m̼ ̼b̼ù̼a̼,̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼.̼

̼H̼.̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼ ̼l̼à̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼o̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼C̼ổ̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼B̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼H̼o̼á̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼.̼


̼S̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼o̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼

̼T̼ừ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼t̼.̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ổ̼ ̼t̼ú̼c̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼“̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼”̼.̼ ̼̼


̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ý̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼d̼ò̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼

̼V̼ô̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼t̼.̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼G̼i̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ù̼a̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼4̼D̼1̼-̼1̼6̼1̼1̼7̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼ĩ̼ ̼c̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼


̼M̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼o̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼C̼ổ̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼B̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼H̼o̼á̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼t̼.̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼á̼.̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼o̼ ̼P̼h̼i̼a̼.̼ ̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼.̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼p̼h̼á̼ ̼b̼ỏ̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼L̼o̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼b̼à̼y̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼.̼ ̼

̼T̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼4̼/̼9̼,̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ộ̼ ̼r̼ủ̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼à̼,̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼


̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼a̼n̼ô̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼ ̼C̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼S̼o̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼W̼a̼t̼s̼a̼m̼r̼o̼n̼g̼e̼k̼ ̼(̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼K̼h̼m̼e̼r̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼6̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼8̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼.̼

̼Đ̼e̼o̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼“̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼y̼ể̼m̼”̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ô̼n̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼

̼H̼.̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼t̼.̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼x̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ồ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼.̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼S̼o̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼.̼ứ̼c̼ ̼g̼.̼i̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼.̼u̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ộ̼t̼,̼ ̼x̼.̼ô̼ ̼x̼.̼á̼t̼.̼ ̼̼


̼S̼o̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼v̼.̼ậ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼.̼ó̼p̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼.̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼.̼ở̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼.̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼m̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼h̼ố̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼2̼m̼ ̼c̼h̼.̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼.̼ ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼.̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼y̼ể̼m̼:̼ ̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼.̼ồ̼n̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼k̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼C̼ú̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼C̼h̼a̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼b̼ù̼i̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẽ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼d̼.̼ậ̼p̼,̼ ̼l̼ọ̼i̼ ̼x̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼x̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ò̼ ̼m̼á̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ò̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼a̼m̼ ̼đ̼o̼a̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼”̼.̼


̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼.̼ă̼m̼ ̼d̼.̼o̼ạ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼.̼a̼ ̼m̼.̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼.̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼.̼o̼ạ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼õ̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼m̼í̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼b̼ớ̼i̼.̼ ̼̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼


̼S̼o̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼S̼o̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼t̼ú̼c̼,̼ ̼S̼o̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼

̼C̼h̼ú̼ ̼ú̼t̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼S̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼á̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼Ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼

̼D̼ự̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼.̼ấ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼ồ̼ ̼h̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼.̼ó̼t̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼.̼ ̼S̼o̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼.̼a̼ ̼m̼.̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼


̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼S̼o̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼t̼h̼.̼ị̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼ì̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼,̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼m̼…̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼.̼á̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼m̼ ̼d̼.̼ứ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼S̼o̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼“̼N̼g̼h̼e̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼m̼ặ̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼t̼.̼â̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼̼

̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼.̼n̼ ̼c̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ô̼n̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼-̼1̼2̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼A̼N̼D̼T̼C̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼o̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼c̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼
̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼.̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼h̼m̼e̼r̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼.̼ấ̼u̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼3̼-̼9̼-̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼.̼â̼u̼ ̼t̼h̼.̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼.̼ó̼p̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼ ̼n̼g̼.̼ấ̼t̼ ̼x̼.̼ỉ̼u̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼h̼ố̼ ̼c̼h̼.̼ô̼n̼.̼

̼P̼h̼i̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼…̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼á̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼1̼0̼-̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼.̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼.̼ô̼n̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼.̼

Viết một bình luận